חפש
- מלר"ז (ע"ר)
המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל 
phone3, phone, contact, telephone, support, call
03-5250038
דף הבית >> טפסים >> בדיקת קרינה ממקורות חשמל

הזמנת בדיקת קרינה ממקורות חשמל

הנחיות למזמין למדידת שדות מגנטיים ממקורות חשמל - ELF

1. מי יכול להזמין את השירות?
בדיקת קרינה ממקורות חשמל מיועדת לכל מי שהמקום בו מוזמנת המדידה בבעלותו או שהוא מנהלו, או שהינו האחראי במקום או נציג ציבור, ראש רשות מקומית, מהנדס עיר, מנהל היחידה הסביבתית, מנכ"ל עירייה, מנהל אגף חינוך, מנהלי בתי ספר, נציגי שכונה, ועד וכדומה  - ובלבד שהינו בעל סמכות והרשאה להתחייב בעלויות הבדיקה/בדיקות.

2. כמה עולה בדירת קרינה? 
עלות המדידה מותאמת לפי אופיה ולכן על מנת לקבל הצעת מחיר יש למלא את הטופס הרצ"ב ולשלוח אותו חזרה באמצעות פקס או דואר אלקטרוני המצוין בהזמנה (לאחר אישור הצעת המחיר ייקבע מועד למדידת הקרינה).
אם המזמין מעוניין ביותר ממדידה אחת, יש לצרף רשימה (רצוי כקובץ נפרד מצורף) המאפיינת את סוג מקום הבדיקה (בית ספר, בית אבות, גן ילדים, סופר מרקט, משרד וכיו"ב), כתובת המקום ושמות של שני אנשים שניתן לתאם איתם. על פי רשימה זו אנו נכין תוכנית בדיקות ואומדן עלות הבדיקות למזמין. רצוי להוסיף גם את מיקום הבדיקות המבוקש - מיקום מדויק יסייע לנו לתכנון מהך הבדיקות ועשוי להוזיל את העבודה (במקרה של מדידות מרובות).

3. האם צריך להיות בשטח כאשר המודד מגיע? 
כן. עם הגעת המודד יש לוודא שאיש הקשר נציג הרשות/המבנה יהיה נוכח. 

4. כיצד מתבצעת מדידת קרינה? 
המדידה מתבצעת באמצעות 2 מכשירי מדידה אפשריים:
  • בשלב ראשון נבצע בדרך כלל מדידה באמצעות מכשיר נייד. המודד מבצע בדיקה המראה את רמת הקרינה בנקודת זמן מסוימת במספר מקומות שייבחרו ע"י המודד.
  • לעיתים יש צורך לבצע מדידה גם באמצעות מכשיר נייח המודד את רמת הקרינה בצורה רציפה למספר ימים במקום קבוע מראש. באם יוחלט על הצבת מכשיר ניטור נייח למדידה של מספר ימים, על המזמין לוודא שתהיה במקום ההתקנה השגחה רצופה על מערכת הניטור. בנוסף, משום עלותה הגבוהה של המערכת, על המזמין לוודא כי בחדר בו תותקן המערכת יהיו אמצעי מיגון מתאימים. 

יש לציין כי כל מדידות הקרינה של מלר"ז מתבצעות על ידי מודדים מוסמכים, בעלי היתר מדידה מהמשרד להגנת הסביבה והסמכה מתאימה מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. הדבר מצוין בכל דו"חות המדידה המתקבלים, עליהם חתומה הרשות להסמכת מעבדות כעדות לכך שהבדיקה בוצעה במסגרת היקף ההסמכה.  
המעבדה הוסמכה על ידי הרשות להסמכת מעבדות למדידות קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי הרדיו והחשמל.

5. שיטת המדידה
המדידה מבוצעת בשיטת מדידת צפיפות השטף המגנטי בתדרי  ELF - ש – 02,  המבוססת על הנחיות המשרד להגנת הסביבה ומבוססת בהתאמה לתקן 17025. תחום התדרים בהם מתבצעת מדידת השדה המגנטי: 50 הרץ ל- 1500 הרץ. מידע לגבי הדיוק וגורם אי הוודאות במדידה ניתן למצוא באתר מלר"ז - כאן. 

6. תוצאות המדידה
דו"ח נתוני המדידה יועבר אל מזמין המדידה תוך 14 ימי עבודה מיום המדידה.  באישור המזמין ואם ירצה בכך - יועלה הדו"ח לאתר מלר"ז, בו יוצג בשקיפות מלאה לידיעת הציבור ולביקורתו.

7. כיצד מזמינים בדיקת קרינה ממקורות חשמל? 
להזמנת בדיקת קרינה ממקורות חשמל, אנא מלאו את הפרטים בטופס הרצ"ב. שימו לב שיש למלא את כל הסעיפים בצורה ברורה ולספק כמה שיותר פרטים על מהות הבדיקה המבוקשת.

8. כיצד משלמים על הבדיקה? 
עמותת מלר"ז הינה מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח). אנו גובים מהציבור תשלום אך ורק עבור החזר הוצאות הבדיקה, כאשר חלק ניכר מהוצאותינו השוטפות ממומנות באמצעות ידידנו התורמים.
מלר"ז אינה מעוניינת להקים מערך גבייה שיגרום לנטל כלכלי נוסף על הציבור ולכן, ביצוע המדידות מותנה בתשלום שיבוצע מראש.
לרשותכם מספר דרכים לביצוע התשלום:

א.  העברה בנקאית לחשבון מס' 197432, בבנק הבינלאומי הראשון (31), סניף דיזנגוף (065).

ב.  משלוח שיק לפקודת: המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל - מלר"ז (ע"ר).
     כתובת למשלוח: רחוב אלוף דוד 141, רמת גן. מיקוד: 5224156.

ג. גוף ציבורי או פרטי המעסיק מעל 30 עובדים יכול לספק התחייבות בכתב (מטעם מורשי חתימה בלבד) לתשלום תוך 30 יום, מתחילת ביצוע הבדיקות. בכל מקרה לא יועבר דו"ח מפורט ומחייב לפני התשלום בפועל.
 

עקבו אחרינו

Facebook
טלפון   03-5250038         דוא"ל   malraz@malraz.org.il   מעודכן ליום: 23.03.2020

המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל - מלר"ז (ע"ר)