Select Date
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

ידוע לי כי הטיפול כולל לימוד הנושא, בדיקתו, טיפול ארגוני, איסוף החומרים והגביה, העברתו לעו"ד, הכנת הטיוטה לאישורי ומשלוח ההתראה-הינם בעלות של 420 ש"ח  *  
במידה ויוצר המטרד אינו בעל הנכס, אנו ממליצים לבקש שהעתק ההתראה ישלח גם לבעלי המקום בתוספת של 240 ש"ח  

 *
 *
 *
 *
 *
ההני מאשר/ת כי זוהי חתימתי על המסמך  *
ידוע לי כי אם מסיבה כלשהי אבקש לבטל את הפעולה, אחוייב בהוצאות טיפול בסך 200 ש"ח  *