Select Date
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

לימוד הנושא, בדיקתו, טיפול ארגוני ומשלוח מכתב בקשה מטעם עמותת מלר"ז- בעלות של 290 ש"ח  
לימוד הנושא, בדיקתו, טיפול ארגוני, איסוף החומרים והגביה, העברתו לעו"ד, הכנת טיוטת התראה לאישורי ומשלוח ההתראה-הינם בעלות של 480 ש"ח  
במידה ויוצר המטרד אינו בעל הנכס, אנו ממליצים לבקש שהעתק ההתראה ישלח גם לבעלי המקום בתוספת של 240 ש"ח  

אני מעוניין/ת לשלם באמצעות:  *

 *
 *
 *
 *
משלוח התראת עו"ד הינה אך ורק על פי שיקול דעתו עורך הדין.  
הנני מאשר/ת את פרטי הטופס, וידוע לי כי אם מסיבה כלשהי אבקש לבטל את הפעולה, או שעורך הדין יחליט שאין מקום לשלוח התראה, אחויב בהוצאות טיפול בסך 240 ש"ח  *  
מאשר/ת