* Select Date
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
אני מבקש/ת שתהליך הטיפול מול יוצר הרעש יבוצע בעילום שם  *


לימוד הנושא, בדיקתו, טיפול ארגוני ומשלוח מכתב בקשה מטעם עמותת מלר"ז - בעלות של 290 ש"ח  *  
לימוד הנושא, בדיקתו, טיפול ארגוני, איסוף החומרים והגביה, העברתו לעו"ד, משלוח ייפוי כוח למתלונן, טיוטת התראה לאישור ושליחתה -הינם בעלות של 480 ש"ח  *  
במידה ויוצר המטרד אינו בעל הנכס, אנו ממליצים לבקש שהעתק ההתראה ישלח גם לבעלי המקום בתוספת של 240 ש"ח  *  
עבודת עוה"ד תלויה במגיש התלונה- שליחת ייפוי כוח ומענה על טיוטת ההתראה. אי היענות בתום 14 ימים תגרור מחיקת תיק הטיפול, והתשלום אינו יוחזר למתלונן.  *  
במידה והטיפול הוא עבור יותר מאדם אחד או גוף מוסדי (עמותה, חברה, וועד בית וכדומה) - יש להוסיף 50% מהמחירים המצוינים.

אני מעוניין/ת לשלם באמצעות:
1. סליקה באשראי- לביצוע התשלום אנא התקשר/י ל: 03-5250038
 *
 *
 *
 *
משלוח התראת עו"ד הינה אך ורק על פי שיקול דעתו עורך הדין.  *  
הנני מאשר/ת את פרטי הטופס, וידוע לי כי אם מסיבה כלשהי אבקש לבטל את הפעולה, או שעורך הדין יחליט שאין מקום לשלוח התראה, אחויב בהוצאות טיפול בסך 240 ש"ח  *