* Select Date
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

לימוד הנושא, בדיקתו, טיפול ארגוני, איסוף החומרים והגביה, העברתו לעו"ד, הכנת טיוטת התראה לאישורי ומשלוח ההתראה, הינם בעלות של 480 ש"ח  
במידה ויוצר המטרד אינו בעל הנכס, אנו ממליצים לבקש שהעתק ההתראה ישלח גם לבעלי המקום בתוספת של 240 ש"ח  
 *

 *
 *
 *
 *
 *
משלוח התראת עו"ד הינה אך ורק על פי שיקול דעת עורך הדין  
ידוע לי כי אם מסיבה כלשהי אבקש לבטל את הפעולה והעמותה החלה לטפל בעניין לאחר לימוד החומר, כספי לא יוחזר  *  
הנני מאשר/ת את פרטי הטופס, וידוע לי כי אם מסיבה כלשהי אבקש לבטל את הפעולה, או שעורך הדין יחליט שאין מקום לשלוח התראה, אחויב בהוצאות טיפול בסך 240 ש"ח