* Select Date
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

לימוד הנושא, בדיקתו, טיפול ארגוני, איסוף החומרים והגביה, העברתו לעו"ד, הכנת טיוטת התראה לאישורי ומשלוח ההתראה-הינם בעלות של 480 ש"ח  *  
במידה ויוצר המטרד אינו בעל הנכס, אנו ממליצים לבקש שהעתק ההתראה ישלח גם לבעלי המקום בתוספת של 240 ש"ח  
 *

 *
 *
 *
 *
 *
התשלום הוא עבור לימוד התיק ומשלוח התראת עוה"ד בתיאום אחד עם הלקוח. אם יחליט עורך הדין שלא לשלוח התראה לא יוחזר כל תשלום ללקוח.  *  
ידוע לי כי אם מסיבה כלשהי אבקש לבטל את הפעולה לפני שהחומר הועבר לעורך הדין, אחויב בהוצאות טיפול בסך 240 ש"ח.  *