*
 *
 *
 *
 * Select Date

פרט את הבעיה שמציקה: יישוב? סוג הבעיה? האם הבעיה מאנטנה? האם הבעיה מקווי חשמל? מארונות חשמל? ממתקני חשמל אחרים?
אל תחסוך בפרטים כי הייעוץ יתייחס לכתוב בלבד.
העברתי בעבור ההתייעצות הראשונית סך של 77 ₪ באמצעות הפקדה לחשבון מספר 600064/57 סניף קסם 655, בנק לאומי,
עבור חיליק רוזנבלום, ניתן לשלם בביט ל-054-929-9286 ולצרף אישור הפקדה למשבצת בחירת קובץ.
 *