*
 *
 *
 *
 *
 *
 *
יש לצרף תכניות של המבנה לצורך המדידה - האם מצורף?  *

 *
 *
 *
 *
הנני מאשר שקראתי את ההנחיות למזמין, אני מתחייב לעמוד בכל הכתוב לעיל וידוע לי כי מלר"ז פועלת בשקיפות מוחלטת בנושא זה ופרוטוקול הדוח הזה חשוף לציבור  *  
אם תמצא תוצאה ברמה העולה על המקובל, יועבר דוח הבדיקה גם לראש אגף הקרינה במשרד להגנת הסביבה להמשך טיפול, כמו-כן יוצא לגורם המתאים לטפל בהפחתת הקרינה  *