*
 *
 * Select Date
 *
 *
 *
סוג הרעש: מזגן, הזזת רהיטי שכנים, רעש נביחות כלבים, ציוצי/קריאות ציפורים, תחבורה,
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
אם יוצר הרעש הוא בי"ס או פאב - מומלץ לשלוח פניה/ התראה ליוצר הרעש ולממונה (בבתי ספר/מתקני ספורט הממונה הוא ראש העיר, בפאב דירה-הבעלים)

 *
ניתן להפקיד בביט
 *
 *
 *
 *
מילוי הטופס מלמד כי אני מסכים לנאמר כאן ולא תהיה לי כל טענה אם אחזור בי מטיפולכם בבעייתי.
 *
ידוע כי עלות הטיפול ברמה זו היא 340 ₪ בלבד. אם מדובר בביצוע טיפול לשני גורמים כמו שוכר דירה ומשכיר עלות הטיפול היא 510 ₪.
 *
.
סימון התיבה על גבי טופס זה מהווה חתימתי על כל הנאמר כאן.  *