*
 *
 * Select Date
 *
 *
סוג הרעש: מזגן, הזזת רהיטי שכנים, רעש נביחות כלבים, ציוצי/קריאות ציפורים, תחבורה,
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
אם יוצר הרעש הוא בי"ס או פאב - מומלץ לשלוח פניה/ התראה ליוצר הרעש ולממונה (בבתי ספר/מתקני ספורט הממונה הוא ראש העיר, בפאב דירה-הבעלים)

א. עלויות ודרך העבודה באמצעות עו"ד: ידוע לי כי התשלום בסך 560 ₪ הוא עבור בחינת החומרים על יד משפטן והעברתם לאחר הכנתם לעוה"ד.
עוה"ד ילמד את החומר, יכין ייפוי כוח למזמין השרות, אם החומר מתאים יכין טיוטת התראה למזמין השרות. בהמשך תימסר ההתראה ליוצר הרעש על ידי שליח
מרשות הדואר/או בווטסאפ ליוצר המטרד ביד. במקביל תישלח העתק ההתראה למקבל הרעש הסובל ואנו ממליצים להדפיס את העתק ההתראה ולהדביק על דלת יוצר הרעש.
אם יוצר הרעש הינו שוכר נכס ויש בעלים לנכס או אם יוצר הרעש הוא מנהל בית ספר ויש לו ראש עיר – מומלץ לשלוח התראה לגורמים אלו בעלות נוספת של 50%
מהכתוב לעיל-280 ₪. אם יש יותר ממתלונן אחד, יש להוסיף 280 ₪ עבור כל מתלונן נוסף.

 *
 *
 *
 *
 *
ידוע לי כי עקב יחסי עו"ד לקוח אין שליטה למרכז הסביבתי על עבודת עורך הדין. בכל מקרה אני מבקש כי התכתובת ביני ובין עורך הדין תועבר אליכם.
ידוע לי כי אם החומר יועבר לעורך הדין או אם עורך הדין ילמד את החומר ולאחר התייעצות עם מזמין העבודה לא תישלח ההתראה - לא יוחזר כל תשלום למזמין השרות.
מילוי הטופס מלמד כי אני מסכים לנאמר כאן ולא תהיה לי כל טענה אם אחזור בי מטיפולכם בבעייתי.
 *
 *
סימון התיבה על גבי טופס זה מהווה חתימתי על כל הנאמר כאן.  *